خراسان جنوبي

چهارشنبه 25 فروردین 1400
2 قدم برای نجات یک زندگی/ فیلم

2 قدم برای نجات یک زندگی/ فیلم

اگر کودک یا فردی بزرگسال را دیدید که ناگهان به روی زمین افتاد، هرچه سریعتر برای نجات زندگی فرد با روش احیا (CPR) اقدام کنید.